Warunki usługi

 1. Jak to zrobić dobrze

  Rozpoczęcie korzystania z usługi jest szybkie i praktyczne. Rejestracja jest bezpłatna, a warunki korzystania z usługi są bardzo proste:

  • Pod żadnym pozorem nie udostępniaj swojego unikalnego identyfikatora ani nie sprzedawaj go nikomu.
  • Oświadczasz i gwarantujesz, że korzystanie z 2Captcha będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.
  • Zgadzasz się, że jest to system płatny i nie będziesz próbował w żaden sposób obejść płatności.
  • Zgadzasz się, że nie będziesz modyfikować, kopiować ani odtwarzać części żadnego z naszych klientów API bez wyraźnej zgody 2Captcha.
  • Zgadzasz się korzystać z usługi 2Captcha wyłącznie do celów badawczych.

  Pamiętaj, że Twoje konto może zostać zawieszone lub zamknięte w przypadku naruszenia tych prostych zasad.

 2. Definicje

  2Captcha ("2Captcha” or the "Service”) to usługa ręcznego rozwiązywania tesów tCAPTCHA świadczona za pośrednictwem adresu URL 2captcha.com ("Witryna”), która umożliwia rozwiązywanie tesów CAPTCHA do celów badawczych. 2Captcha jest własnością i jest zarządzana przez ALTWEB L.L.C-FZ, Dubai Emirate Co. ("2Captcha”, "we”, "us”). 2Captcha zatrudnia pracowników, niezależnych wykonawców i przedstawicieli ("nasz zespół”). Jako klient Usługi lub przedstawiciel podmiotu będącego klientem Usługi jesteś "Członkiem” zgodnie z niniejszą umową (to "Ty”). Niniejsze Warunki użytkowania ("Warunki” wraz z naszymi Wytycznymi API) określają warunki, na jakich możesz korzystać z witryny 2Captcha oraz sposób, w jaki będziemy traktować Twoje konto, gdy jesteś Członkiem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych warunków, skontaktuj się z nami pod adresem support@2captcha.com.

 3. Kwalifikowalność

  Aby korzystać z 2Captcha, musisz:

  • mieć co najmniej osiemnaście (18) lat i być w stanie zawierać umowy;
  • zakończyć proces rejestracji;
  • wyraź zgodę na Warunki:
  • oraz podać prawdziwe, kompletne i aktualne informacje kontaktowe.

  Korzystając z 2Captcha, oświadczasz i gwarantujesz, że spełniasz wszystkie wymagania wymienione powyżej oraz że nie będziesz używać 2Captcha w sposób naruszający jakiekolwiek przepisy lub regulacje. 2Captcha możesz w dowolnym momencie odmówić świadczenia usługi, oraz zamknąć konta dowolnych użytkowników i zmienić wymagania kwalifikacyjne.

  Zabronione jest korzystanie z usługi do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem, w tym między innymi:

  • wysyłanie spamu
  • nielegalny dostęp do jakichkolwiek usług
  • brutalna siła dowolnych stron internetowych i zasobów
  • kupowanie jakichkolwiek produktów lub usług za pomocą skradzionej karty kredytowej
  • kupowanie nielegalnych przedmiotów

  Naruszenie tych warunków spowoduje natychmiastową odmowę usługi i zamknięcie konta.

 4. Termin

  Okres obowiązywania rozpoczyna się w momencie rejestracji w 2Captcha i trwa tak długo, jak korzystasz z Usługi. Kliknięcie przycisku i wpisanie nazwy użytkownika oznacza, że ​​oficjalnie "podpisałeś” Warunki. Jeśli rejestrujesz się w witrynie 2Captcha w imieniu firmy lub innego podmiotu, oświadczasz i gwarantujesz, że masz uprawnienia do zaakceptowania niniejszych Warunków w ich imieniu.

 5. Zamknij swoje konto

  Ty lub 2Captcha możecie wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, przekazując Powiadomienie drugiej stronie. Możemy zawiesić naszą Usługę w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny. Nie zwrócimy Ci pieniędzy ani nie zwrócimy pieniędzy, jeśli istnieje powód, na przykład naruszenie niniejszych Warunków. Po rozwiązaniu możemy trwale usunąć Twoje konto i wszystkie powiązane z nim dane. Jeśli nie zalogujesz się na swoje konto przez 12 lub więcej miesięcy, możemy potraktować Twoje konto jako "nieaktywne” i trwale usunąć konto i wszystkie powiązane z nim dane.

 6. Zmiany

  Możemy zmienić dowolny z Warunków, publikując zmienione Warunki użytkowania na naszej stronie internetowej i/lub wysyłając wiadomość e-mail na ostatni adres e-mail, który nam podałeś. O ile nie zamkniesz konta w ciągu dziesięciu (10) dni, nowe Warunki zaczną obowiązywać natychmiast i będą miały zastosowanie do dalszego lub nowego korzystania z witryny 2Captcha. W każdej chwili możemy zmienić Serwis, Usługę lub dowolne funkcje Usługi.

 7. Konto i hasło

  Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności nazwy konta i hasła. Ponosisz również odpowiedzialność za każde konto, do którego masz dostęp, niezależnie od tego, czy autoryzowałeś jego użycie. Natychmiast poinformujesz nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twoich kont. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane kradzieżą lub zhakowaniem haseł. Nie mamy dostępu do Twojego aktualnego hasła i ze względów bezpieczeństwa możemy tylko zresetować Twoje hasło.

 8. Główne zasady.

  Obiecujesz przestrzegać tych zasad:

  • Pod żadnym pozorem nie udostępniaj nikomu swojego unikalnego identyfikatora. Obejmuje to sprzedaż konta.
  • Oświadczasz i gwarantujesz, że korzystanie z 2Captcha będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.
  • Zgadzasz się, że jest to system płatny i nie będziesz próbował obejść płatności. Obejmuje to nadmierne zgłaszanie poprawnie zdekodowanych kodów CAPTCHA jako nieprawidłowych.
  • Zgadzasz się, że nie będziesz modyfikować, kopiować ani odtwarzać części żadnego z naszych klientów API bez wyraźnej zgody 2Captcha.
  • Zgadzasz się korzystać z usługi 2Captcha wyłącznie do celów badawczych.

  Jeśli naruszysz którąkolwiek z tych zasad, możemy zawiesić lub zamknąć Twoje konto.

 9. Zgłaszanie nadużyć

  Jeśli uważasz, że ktokolwiek narusza którekolwiek z niniejszych Warunków, natychmiast nas o tym powiadom. Jeśli otrzymasz spam, który Twoim zdaniem pochodzi od użytkownika 2Captcha, chcemy o tym usłyszeć. Zgłoś to naszemu zespołowi ds. nadużyć.

 10. Zgodność z prawem

  Oświadczasz i gwarantujesz, że korzystanie z 2Captcha będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Jesteś odpowiedzialny za określenie, czy nasze Usługi są odpowiednie do użytku w świetle jakichkolwiek przepisów. Zgadzasz się zabezpieczyć nas przed wszelkimi stratami, w tym honorariami adwokackimi, które wynikają z naruszenia przez Ciebie jakiejkolwiek części tych gwarancji.

 11. Ograniczenie odpowiedzialności

  W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo przyjmujesz pełną odpowiedzialność za wszelkie straty wynikające z korzystania z Witryny i Usług, w tym za wszelkie pobrania z Witryny. My i nasz zespół nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, karne, specjalne lub wtórne szkody w żadnych okolicznościach, nawet jeśli wynikają one z zaniedbania lub zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Nasza całkowita odpowiedzialność za wszystkie roszczenia dotyczące Usługi w dowolnym miesiącu nie przekroczy kwoty, którą zapłaciłeś nam za Usługę miesiąc wcześniej.

 12. Brak gwarancji

  W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo udostępniamy materiały w Serwisie i Usłudze w stanie, w jakim są. Oznacza to, że nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

 13. Odszkodowanie

  Zgadzasz się zabezpieczyć nas i nasz zespół przed odpowiedzialnością za wszelkie straty (w tym honoraria adwokackie) wynikające z wszelkich roszczeń, które nie są dozwolone na mocy niniejszych Warunków z powodu "Ograniczenia odpowiedzialności” lub innego postanowienia. Zgadzasz się również zabezpieczyć nas i chronić nas przed wszelkimi stratami (w tym honorariami adwokackimi), które wynikają z roszczeń osób trzecich, że Ty lub ktoś używający Twojego hasła zrobili coś, co, jeśli to prawda, naruszyłoby którekolwiek z niniejszych Warunków.

 14. Opłaty adwokackie

  Jeśli wniesiemy przeciwko tobie powództwo, twierdząc, że naruszyłeś niniejsze Warunki, a my zwyciężymy, jesteśmy uprawnieni do odzyskania uzasadnionych honorariów adwokackich oraz wszelkich odszkodowań lub innych zadośćuczynienia, które możemy otrzymać.

 15. Zastrzeżenia

  My i nasz zespół nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie reklamodawców, powiązanych stron internetowych ani innych członków. Usługa przeznaczona jest wyłącznie do celów badawczych.

 16. Zadania

  Nie możesz scedować żadnych swoich praw wynikających z niniejszej umowy na nikogo innego. Możemy przenieść nasze prawa na dowolną inną osobę lub podmiot według własnego uznania.

 17. Siła wyższa

  Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niepowodzenia w wykonaniu jakiejkolwiek części Usługi, z jakiejkolwiek przyczyny poza naszą kontrolą. Obejmuje to między innymi klęski żywiołowe, zmiany w prawie lub przepisach, embarga, wojny, akty terrorystyczne, zamieszki, pożary, trzęsienia ziemi, wypadki nuklearne, apokalipsę zombie, powodzie, strajki, przerwy w dostawie prądu, działania wulkaniczne, niezwykle poważne warunki pogodowe i działania hakerów lub zewnętrznych dostawców usług internetowych.

 18. Podzielność

  Jeśli okaże się, że część niniejszej Umowy nie podlega wyegzekwowaniu, zostanie ona usunięta lub zmieniona w niezbędnym zakresie, a pozostałe Warunki będą nadal obowiązywać.

 19. Zmiany i zrzeczenie się

  Zmiany lub zmiany niniejszych Warunków nie będą skuteczne, dopóki nie opublikujemy zmienionych Warunków w Witrynie.

 20. Dalsze działania

  Dostarczysz wszystkie dokumenty i podejmiesz wszelkie działania niezbędne do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z zasadami witryny 2Captcha.